Placená právní
služba

V rámci placené právní služby jsou vyřizovány všechny právní záležitosti klienta v oboru občanského, rodinného, pracovního a obchodního práva, které nevyžadují přímou účast klienta v advokátní kanceláři. Typickým příkladem takové služby může být sepis kupní smlouvy, sepis jednoduché žaloby, návrh na zahájení řízení o rozvod manželství apod.. Služba je realizována na základě zadání a listin, které klient předkládá advokátovi v elektronické podobě. Klient obdrží nejpozději do 24 hodin od okamžiku přijetí žádosti advokátem zprávu o tom, zda je možné řešit požadovanou právní službu on-line spolu s textovým zněním smlouvy o právní pomoci. Pokud ano, obdrží klient seznam dokladů, kterými musí svou žádost o poskytnutí právní služby doplnit, předpokládaný termín vyřízení věci a cenový návrh s požadovanou zálohou. Smlouva o poskytování právní pomoci se považuje za uzavřenou v okamžiku, kdy dojde k proplacení této zálohy na účet advokáta. Touto úhradou vzniká mezi advokátem a klientem smlouva o předmětu služby, její ceně a čase jejího poskytnutí. Klient bere na vědomí, že poskytování právní služby je vázáno na úplné a pravdivé sdělení skutečností a poskytnutí nezbytné součinnosti. Neposkytne-li klient veškerou potřebnou součinnost, má advokát právo smlouvu o poskytování právní pomoci vypovědět bez výpovědní doby.

Důležitá upozornění:

  • Advokát nepřezkoumává tvrzení klienta a vychází z jejich správnosti
  • Advokát neodpovídá za běh lhůt, které začaly běžet před převzetím zastoupení
  • Advokát si vyhrazuje právo poskytnutí právní služby formou on-line i bez uvedení důvodu odmítnout, a to i v průběhu poskytování služby
  • Advokát neposkytne právní službu v případě,kdy poskytnutí služby požaduje klient, který je ve stejné věci zastoupen jiným advokátem

Dotaz lze zaslat pouze v českém jazyce. V případě potřeby změny, doplnění či upřesnění dotazu je možno kontaktovat advokáta na tel. 465321086, email: info@ak-macek.cz. Smlouva o poskytování právní pomoci bude klientovi zaslána na jím uvedenou elektronickou adresu bezprostředně po uzavření smlouvy. Klient výslovně žádá, aby advokát započal s vyřizováním dotazu okamžitě po uzavření smlouvy, tj. před uplynutím lhůty k odstoupení od smlouvy. Klient, který je spotřebitelem, je oprávněn kdykoli smlouvu o poskytování právní pomoci i bez udání důvodu zrušit odstoupením od smlouvy dle § 1829 Občanského zákoníku, nebo výpovědí dle § 20 zákona o advokacii. Formulář pro zrušení smlouvy je uveden zde. Byla-li již právní služba poskytnuta alespoň částečně, je klient povinen uhradit poměrnou část ceny za poskytnutí právní služby v relaci mimosmluvní odměny dle advokátního tarifu, a to za služby poskytnuté do doby kdy bylo advokátovi doručeno oznámení o zrušení smlouvy. Strany si výslovně sjednávají, že advokát nemá povinnost činit po dobu 15 dnů po zrušení smlouvy neodkladné úkony dle § 20 odst. 6 zákona o advokacii. Klient bere na vědomí, že subjektem pověřeným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb je Česká advokátní komora (Národní tř. 16, 110 00 Praha 1, e-mail: epodatelna@cak.cz; ID datové schránky: n69admd).

Ke stažení:

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Chcete poradit? Obraťte se na nás!