Obory práva

Advokátní kancelář se vedle běžné právní agendy specializuje na řešení majetkových sporů mezi subjekty obchodního práva a dále na vypořádání společného jmění manželů a na vypořádání podílového spoluvlastnictví.

Obory práva:

  • Občanské, rodinné a pracovní právo: 51%
  • Obchodní právo: 38%
  • Ostatní obory práva: 12%

Procentní podíl kauz v těchto oborech za poslední tři roky:

  • Rok 2015 - 48%
  • Rok 2016 - 51%
  • Rok 2017 - 53%

Statistika úspěšnosti

8,680
Počet kauz převzatých od založení naší advokátní kanceláře

10,267
Celkový počet kauz včetně paušální spolupráce a drobné právní pomoci

481,500,000
Objem soudně vymáhaného plnění za poslední 3 roky

480,450,000
Objem soudem přiznaného plnění za poslední 3 roky

Občanské právo

Veškerá smluvní agenda zejména kupní a darovací smlouva, nájemní smlouvy, smlouvy o zřízení věcného břemene, veškeré ostatní druhy občanskoprávních smluv, posouzení nároku klienta z hlediska současné právní úpravy a zvolení adekvátního způsobu jeho uplatnění, vymáhání pohledávek vč. zastupování v exekučním řízení,sepis návrhů na zahájení insolvenčního řízení a veškerá ostatní sporná agenda včetně zastupování klienta před soudem a rozhodci, dědické právo.


Rodinné právo

Úprava práv a povinností k nezletilým dětem, rozvod manželství, vypořádání společného jmění manželů, výživné mezi manžely.


Obchodní právo

Posouzení a řešení nároků společenstevního práva, fůze společností (realizována celá řada přeměn společností a akvizic v regionu a Praze), zastupování při řešení sporu mezi společníky včetně zastupování na valných hromadách a činnosti ekonomického poradce, zakládání společností a převody majetkových účastí na těchto společnostech, smluvní agenda, zastupování při uplatňování všech majetkových nároků


Trestní právo

Advokátní kancelář se v oboru trestního práva realizuje pouze v omezeném rozsahu, tedy ve věcech,které mají souvislost s jejich stávající klientelou (relace na majetkové právo) nebo ve věcech ex offo (pouze v případě,kdy o věci rozhoduje v I.stupni okresní soud). Ze stávající praxe lze u smluvních obhajob uvést jako prioritu kanceláře obhajoby ve věcech dopravních nehod.


Správní právo

Zastupování v přestupkových řízeních, zastupování ve stavebních řízeních a řešení vztahů, které ze stavebního řízení vyplývají.